Residus

 

 • Residus perillossos
 • Retirada i desballestament d’embarcacions
 • Residus no perillossos
 • Transport
 • Pneumàtics fora d’ús
 • Aparells elèctrics, informàtics i electrònics

 

 
p03

Residus perillossos

Bateries, fluorescents i bombetes de baix consum, pintures i dissolvents, pesticides, piles, olis minerals i vegetals, tòners, productes fitosanitaris i un llarg etcètecera són recollits i adequadament tractats a les instal·lacions de Ca Na Negreta.

La gestió adient dels residus tòxics sintetitza a la perfecció el compromís de Ca Na Negreta amb la protecció de l’entorn. L’empresa ha implementat programes específics per a la recollida i correcte processament de tots els residus considerats tòxics o perillossos.

 

 • Recollida gratuïta d’olis vegetals usats
Només 1 litre d’oli pot contaminar 1.000 litres d’aigua, generant seriosos problemes a depuradores i clavegueram. Per això, Ca Na Negreta ha posat en marxa el servici de recollida d’olis vegetals usats.

Gràcies a aquest servici, els bars, restaurants i hotels gaudeixen de totes les facilitats per a reciclar aquest residu: Ca Na Negreta subministra els bidons per al seu magatzematge a cada establiment, s’encarrega de la seva retirada periòdica i restitueix els contenidors.

 

 • Retirada d’amiant
L’ús i comercialització de l’amiant està prohibit per llei des de desembre de 2002. Està present en un elevat nombre d’instal·lacions, uralites, canonades, cisternes, etc. Ca Na Negreta realitza l’extracció o desmuntatge d’aquest material allà on sigui present amb plenes garanties per a la salut.

Deixi’s assessorar pels especialistes de Ca Na Negreta.

 

 • Servei a tallers
Bateries, olis, filtres, envasos, absorbents, refrigerants, líquids, pneumàtics… Els tallers són centres en els quals es manipulen una gran quantitat d’elements i residus de tot tipus, molts d’ells perillossos. Amb la finalitat de facilitar la seva feina, Ca Na Negreta ofereix un servei específic a tallers. S’ocupa de la recollida d’aquests residus, i a la vegada tramita tota la documentació legalment requerida per a certificar el compliment de les normatives existents.

 
p08

Retirada i desballestament d’embarcacions

A les illes és habitual tenir que fer front a la retirada d’embarcacions que han arribat al final de la seva vida útil.

Ca Na Negreta s’ocupa de tot el procés: des del seu desballestament professional fins el seu transport per al posterior especejament i processat dels seus components a la planta principal. Ca Na Negreta disposa d’una àmplia gama de vehicles de transport preparats per afrontar qualsevol repte amb plenes garanties.

 
p01

Residus no perillossos

Ca Na Negreta gestiona un ampli ventall de residus de carácter no perillós, tant d’origen domèstic com d’origen industrial.

 • Paper i cartró
 • Plàstics
 • Envasos de vidre
 • Enderrocs
 • Restes de poda
 • Petit i gran electrodomèstic
 • Material informàtic, elèctric i electrònic
 • Vidre pla
 • Pneumàtics
 • Mobles
 • Palets

 
p07

Transport

Ca Na Negreta ofereix als seus clients un complet servei de transport de residus no perillossos. Des de ferralla, palets o petit material fins a maquinària pesada o embarcacions. Una solución a la mida de cada necessitat.

 
p05

Pneumàtics fora d’ús

Ca Na Negreta és el centre designat per a la gestió dels pneumàtcis al final de la seva vida útil. L’opció mès còmoda i àgil per aquells tallers que busquen solucionar la eliminació d’aquest producte conforme a la llei.

 
p04

Aparells elèctrics, informàtics i electrònics

Ca Na Negreta és l´única empresa autoritzada de les Pitiüses per a la gestió de tot tipus d’aparells elèctrics i electrònics. ECOLEC, ECOTIC, ECOFIMATICA, TRAGAMOVIL són alguns dels sistemes integrals amb els que Ca Na Negreta treballa per tal de garantir una retirada segura dels productes i l’adequat aprofitament dels seus components.