Baixa de vehicles

A Reciclatges Ca Na Negreta tramitem la baixa del seu vehicle donant-li totes les facilitats perquè no hagi de desplaçar-se a l’oficina de trànsit i evitar-se gestions.

  • Retirem el seu vehicle amb les nostres grues des del punt on ens indiqui fins als nostres centres CAT autoritzats.
  • Tramitem la baixa amb la DGT.
  • Li entregam els justificants de Trànsit i certificat de destrucció.

 

Tots aquestos tràmits són totalment gratuits (exceptuant motocicletes, cotxes sense carnet i vehicles a Formentera). Gestionem els següents vehicles: Turismes, tot terrenys, furgonetes, camions i motocicletes. Si desitja gestionar embarcacions i altres mitjans, contacti amb nosaltres.

 

Haurà d’indicar-nos la ubicació exacta del vehicle i el nostre xofer de grues contactarà amb vostè per a coordinar la retirada. Treballem a Eivissa i Formentera. Serà possible la recollida de vehicles a l’interior de garatges. Es recomana consultar prèviament amb el departament de baixes per a confirmar l’entrada.

Preguntes més freqüents

 

Documentació necessària segons els següents casos:

 

En funció de quin sigui el seu cas, haurà d’imprimir, emplenar i signar la documentació necessària (la trobarà al final d’aquesta pàgina) i portar-la a les nostres instal·lacions per a realitzar el tràmit de manera presencial.

 

* Si no disposa d’aquests documents, pot sol·licitar en l’oficina de Trànsit el certificat d’antecedents juntament amb la “Declaració jurada d’extraviament R6PR17”.

Baixa de vehicle el titular del qual sol·licita el tràmit

· Fotocòpia DNI/NIE titular
· Fitxa tècnica del vehicle*
· Permís de circulació del vehicle*
· Sol·licitud de baixa del vehicle R2PR17 signat pel titular del vehicle

Baixa de vehicle el titular del qual autoritza el tràmit a una altra persona

· Autorització signada pel titular i autoritzat R3PR17
· Fotocòpia DNI/NIE titular i autoritzat
· Fitxa tècnica del vehicle*
· Permís de circulació del vehicle*
· Sol·licitud de baixa del vehicle R2PR17 signat pel titular del vehicle

Baixa de vehicle el titular del qual sigui menor o incapacitat

· Fotocòpia DNI/NIE del menor o incapacitat titular del vehicle
· Fotocòpia DNI/NIE del pare/mare o tutor legal que li representi, llibre de família o document que acrediti la tutela
· Fitxa tècnica del vehicle*
· Permís de circulació del vehicle*
· Sol·licitud de baixa del vehicle R2PR17 signat pel titular del vehicle

Baixa de vehicle d’empresa

· Fotocòpia del CIF de l’empresa
· Fotocòpia DNI/NIE del representant
· Document de representació de persones jurídiques R7PR17
· Còpia d’escriptures on es nomeni l’administrador
· Autorització signada pel titular i autoritzat R3PR17
· Fitxa tècnica del vehicle*
· Permís de circulació del vehicle*
· Sol·licitud de baixa del vehicle R2PR17 signat pel titular del vehicle

Baixa de vehicle per defunció del titular

· Fotocòpia DNI/NIE de la persona representant
· Poder per a la realització del tràmit «Acceptació d’herència» o llibre de família signant el document «Declaració d’hereus R4PR17»

·Certificat de defunció del titular
·Fotocòpia DNI/NIE del titular
· Fitxa tècnica del vehicle*
· Permís de circulació del vehicle*
· Sol·licitud de baixa del vehicle R2PR17 signat pel titular del vehicle

Retirada de vehicle en finca particular amb el titular ilocalitzable

· Ha de posar-se en contacte amb la Policia Local del seu municipi

Emissió i lliurament del Certificat de destrucció i justificant de baixa.

 

Una vegada finalitzat el procés de baixa i descontaminació del vehicle, es genera un certificat de destrucció d’aquest on figuraran les nostres dades com CAT autoritzat i posteriorment se li enviarà un email amb aquest document al correu electrònic indicat.

 

Si desitja el document original, podrà recollir-lo en les nostres instal·lacions mostrant el seu DNI. El justificant de baixa definitiva li ho enviarem per correu electrònic si ens ho indica i/o podrà recollir l’original en les nostres instal·lacions.

Descàrrega de documents

(Si no sap com emplenar el document, porti’l signat i els nostres companys l’ajudaran a emplenar-lo).

Sol·licitud de baixa

Autorització de baixa

Declaració d’hereus

Declaració jurada d’extraviament

Representació de persones jurídiques

Si té algun dubte, contacti amb nosaltres